Skip to main content
Thuis  › ... Clubinfo › Ledenraad

Ledenraad

In elke vereniging bestaan minstens twee organen: het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering. Ook in onze tennisvereniging is dit het geval. Bijzonder is dat in onze Statuten een groot deel van de bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering is overgedragen aan de Ledenraad. Volgens de Statuten bestaat de Ledenraad uit maximaal 27 leden die door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd. Op deze manier blijft de Algemene Ledenvergadering het hoogste orgaan van de vereniging.


De taakomschrijving van de Ledenraad is heel ruim: in artikel 11.1 van de Statuten staat:
Aan de ledenraad komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

 
De Ledenraad geeft aan de statutaire taken uitvoering door zes maal per jaar een vergadering te beleggen. Deze vergaderingen zijn ook toegankelijk voor niet-leden van de Ledenraad. Toehoorders hebben echter geen spreek- of stemrecht.

De belangrijkste taak van de Ledenraad bestaat uit de benoeming van bestuursleden.

Tijdens de Ledenraadsvergaderingen worden voorgenomen besluiten van het Bestuur besproken en reeds genomen besluiten geëvalueerd. De Ledenraad kan ook initiatieven nemen en het Bestuur aansporen tot het nemen van bepaalde maatregelen. Het is de laatste jaren ook een aantal keren voorgekomen dat er vanuit de Ledenraad werkgroepjes werden gevormd om het Bestuur te adviseren of anderszins bij te staan.

Elk lid van de vereniging kan zich aanmelden als kandidaat voor het lidmaatschap van de Ledenraad. Wanneer het aantal kandidaten groter is dan het aantal vacante plaatsen moet er een verkiezing op de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. In de praktijk komt dit niet voor, omdat de Ledenraad meestal onderbezet is.

Wie belangstelling heeft voor een functie in de Ledenraad, kan zich bij de voorzitter of de secretaris van de Ledenraad aanmelden.

Een overzicht van de Ledenraadsleden vindt u hier onder.

Cynthia Mulder
aftredend: onbekend

Secretariaat

Ottilio Christiaan
aftredend: 1-3-2025

Ledenraadslid

Paul Dekker
aftredend: 1-3-2025

Ledenraadslid

Dick Dijkhuizen
aftredend: 1-3-2025

Ledenraadslid

Frans Hogendoorn
aftredend: 1-3-2025

Ledenraadslid

Erick Jongmans
aftredend: 1-3-2024

Ledenraadslid

Co Kamp
aftredend: 1-3-2026

Ledenraadslid

Arno Pieterse
aftredend: 1-3-2025

Ledenraadslid

Kim Tellman
aftredend: 1-3-2024

Ledenraadslid

Sep van Sermondt
aftredend: 1-3-2025

Ledenraadslid